aazaadee on Instagram

aazaadee

هر چيز كه در جستن آني، آني

Report inappropriate content

زن گفت: مرد پاسخ داد: زن شنید. مرد ادامه داد و گفت: زن چشمانش را پنهان کرد. مرد گفت: و باز گفت: مرد ساکت شد. زن این بارنفسش را پنهان کرد.

0

20

از واقعیت مهاجرت حتی خود مهاجر هم درک درستی ندارد. این منم از بیرون و از درونم خودم هم خبریم نیست...

9

0

Keukenhof is only open eight weeks each year and, in that time, welcomes 800,000 visitors.

14

16

سال خوبی باشه 🎉

62

اینجا از ان جاهایی بود که دلم میخواست کشیده باشمش، با رنگ های دلنشینم ، خاکستریهای از بی رنگی همه رنگی. بارها مجسم کردم که رنگ روشن پسزمینه را چطور بیاورم روی درخت ها و درخت ها را چطور غرق در خوشی کنم... برایم چه دور و دست نایافتنی شدی

9

در روزهای اخر اسفند، وقتی هنوز ردی از بهار نیست، تو تابستان من بمان

12

آری شود ولیک به خون جگر شود.

10

Guten morgen ☄️ last 2017 sunshine

6

پیغامت به سفیده بود یا زرده نمیدانم ولی اینچنین مهربان باشی ، جوجه شود تعجبم نیست.

9

6

خواهر عزیزم، قلب من و قلب تو اینجاست که در کمال هم نوایی می تپند❤️❤️

10

پاییز باشد غم بوی چنار خانه داشته باشی و افتاب کشداری که تا کنج اتاق کشیده میشود دلتنگ بشقاب میوه و دامن گلدار و چهارزانو نشستن مادر باشی و این عکس به همه احساس های خفته و نیمه هوشیارت میتازد...

10

Morning visionبعد از یک شب بیداری کشیدن دیدن لبخند رو شیشه کلی بهم انرژی داد...

5

33

9