i.karaa on Instagram

Ihsan Kara

"aldıRma" saNa veRmediKleRiYle yoK olacAk bu "DüNYA"...! 💪👀👂 👻 : lzm_53

Report inappropriate content

TaNımadılaR "çüNkü" GöĞü giYmiŞtim üStüme...! 😔

6

Bugünü de gözleri aşka gülen taze söğüt dalı olarak bitirmedim... 🐨 "şüphe'Nin eN güzel oYuNu başlıYoR şimdi gece "dE"

9

Az kalSıN güZel biRşeYe raStlıyoRdum...! 😒

5

"huZuR" biRşeYe baĞlı olAN heRşeYiN yoKluĞuduR...! 🐨

2

öpeRseN geçMez aMa seNi buNa iNandıRabiliRim...! 🐨

0

bUGüN dE bÖylE bAtAsIm gEldİ sANa...! 🐨

17

döRt hArflilEr üÇ hArflilErdEn dAha tehLikelidiR,bEş haRflilEr dAha dA,altIlaR çoK dAha,yEdi oF,seKiz amAn aMan,doKuz kAç,oN uÇ,oN bİr 11880,oN iKi iYidİr aMa, kuCaklaYıp seVin...! 🐨

0

kAr:geliYoRum bAk,habErin olSun,öNlemini Al dİye... KAya:beNim olaNI tutARım sımSıkı eliNdEn bıRakmAm aSla dEre'yE "nE dE başKa biRiNe" meRak etmE...! 🐨

13

kızSın sEn ya... kIz dediĞin; +biRaz naRin, kibAr olAcak +siNirlendİmi tıRnaklarıNı gösteRmeyEcek +sARışın,rEnKli göZlü,uZun bacAklı,bEyaz teNli,iNce bilEkli dilbEr fAlan hikaye,kIz dediĞin hatUN olacAk aRkadAş,söZüne güVenilİr,olAcak +zEki olaCAk zEki,sEni bİr hAmur gİbi kaRmasıNı dA bilEcek,o hAmuRa keNdini katmAsını dA +namuSsuzluĞunu, ahlaKsızlıĞını aNcak vE aNcak eRkeĞini baŞtan çıkArırkEn kullanAcak,yAn göZle adAm keSmeyEcek,üStüNe seVgili ediNmeyEcek +koluNa taKıp geZmesİni dE bilEcek eRkeĞini guRurla,koyNuna çEkip seVmesiNi dE +adabI dA bilecEk sayGıyı dA aNaya babAya hüRmeti dE +kompleKslerİni güZelliĞiyle öRtmeye çalıŞmayAcak +bİr şEyi çoK isteRse inaNçlaRı doĞrultusuNda yapAcak +eN önemliSi keNdini seVecek aRkadaş +paRanın gücüNü bilecEk amA nE paRasızlıĞın ezikliĞini nE dE paRanın kuduRmuşluĞunu yaŞayacAk +tuZu aZ, şekEri çoK gibİ limİti olmAyan prosEdüRsüz yemEkleRle işİ olmAyacak +biR keRe, topuKlu ayAkkabıyla spoR ayAkkabıNın ayRımını yapAbilecEk +hissettiĞiyle yaptıĞı şEy arasıNda uçuRum olmAyacak +ceSur olacAk ceSur,seNi seViyorum deRken korKmayAcak +geZip,eğleNmesİni bildiĞi kadAr,pazAr paRasıNı kozmEtiğe yatıRmamAsı geRektiĞini,domAtesin, ekmeĞin,soğAnın,kıymAnın kaç paRa olduuNu bilecEk +oRtalık yeRde kahkAhalaRıyla sebepSiz çıNlamayAcak +dekoltEnin dozuNu kaçıRmayAcak amA sıKı sıKıya dA keNdini ambAlajlamAyacak +erkEĞinin nEyi seVdiĞini öĞreNecek,gömlEk bEdeniNi ayakkAbı numAraSını bilEcek +eliNden hEr iŞ gelEcek,maRifetleriNi sadEce seNi eldE edeRken deĞil,seNi eldE tutaRken dE gösteRecek vE tÜm buNlar içiNden gelecEk içiNden,gösteRmelik olmAyacAk "vEeEeeeEeeE... şİmdi buNların hepSini koY bİr keNara" +eN bAşta KARADENİZ vE TULUM sesiNi seVecek "dEdim"... o dA +hı hı "dEdi"... 🐨

26

+ diŞi'si gökyüZün dE uÇarKen soRdu erkeĞi'ne "millEt kAr reSmi pAylaŞıyor,sEn nedEn hiÇ pAylaŞmadın" diYe... + erkEĞi yaNıt vErdi diŞi'si nE "millEt keyFin deRdin dE,bEn kAr yaĞdı mı eVe ekmEk gEtiRemiyoRum" diYe... 🐨

20

duR yA...! anAnem'E mSj atAyIm dA akşAma "hAmSili eKmEk" yApSıN...! 🐨

15

"bEn":sAbah sabAh nEreleRe uÇtum dA gEldim,şİmdi biRazcık dA diNleneyİm... "aNnEm":oĞlum yAtaĞını düZelt...! 🐨

0

vE soNra "güNEş";sİzi eRitiyoRum diyE kızmIyoRsuNuzduR dİmi bANa... dEdİ,güNe biRliktE uyAnAn "buZlaR'a"...! 🐨

9

tAmam iYi hoŞ,bU geCe dE ölmEmiŞim çoK şüKür,uYandIm uYAnmasına dA,pAzar güNleri nE yApılıYordu kİ...! 🐨

1

hAva buZ giBİ hAdi biZe gidElim dEdİm;döNdü vE beNim eVim zAtEn sıcAcık "bAbAm" üStElik altTAn ıSıtmAlı dEdi...! 🐨

4

vE şöyLe biR bAktı taVaYa mıSIr ekmEği ;içeRiSinde keNdi parçaLaRı dA vaRdı aMa yiNe dE koRKuyoRdu,tEre yaĞıNdan + boL peyNİrindEn + müthİŞ lezZEtiNden vE yaNındAki kaŞıktAn yARdım istEdi duRmaKsıZın giriŞtilEr muhlAmAya saĞlı soLlu vE biR kAç daKika soNRa soNuç beLli oLdu.kaZaNan oLAya hİç dAhil olMAyan "miDe" idİ...! 🐨

10

vE soNra... nEzle oLdum aMa baKma kulaĞım sEn de "aNlat" dEdi baNa...! 🐨

12

ya bAbaAnne;kuZİne yİ yAkıp oRtAmı sıcaCık yApma,soNra kuZİne dE köY eKmeĞi piŞirme,yaNına arAsına koYmAk iÇin köY pEyniRi,tEre yaĞı gEtiRme... "olAn vAr olMayan vAr" etMe gitMe...! 🐨

18